در جنوب شهرستان بم چشمه آب گرم سيد واقع شده که از شكاف سنگ هايي از نوع آندزيت خارج مي شود و به احتمال زياد از نوع گسلي است. چشمه آب گرم سيد از نوع سولفات سديك ولرم است.