بام بم در منطقه ی سه کیلومتر از شمال شهر بم قرار دارد که منطقه بکر کویر و کویر نوردی می باشد. که بزرگ ترین پیست آفرود ایران در این منطقه واقع شده است. که مسیر ورود به بزرگ ریگ یا یلان که بزرگترین تپه های شنی ایران می باشند از این منطقه است.