در مسیر بم به آب یلان ما از تپه های یادمان زلزله نخلستانهای بم قلعه تاریخی دارستان لوت جنوبی و یا لوت زنگی احمد و تپه های شنی اب یلان و بلند ندیده، بازدید از تپه های ستاره ای، شب مانی در کویر و رصد ستاره ها، ورود به بزرگ ریگ، بازدید از چاله روباه، بازدید از کلوت ها.