درشهربم واقع شده است.قدمت این کارخانه حدودابه اواخرقاجارواوایل پهلوی میرسدوبه گفته مردم شهرتقریباتا30سال پیش رونق داشته است ویکی ازبناهای تاریخی وباارزش بم محسوب میشود،حنایی که به این کارخانه برای ساییدن می آوردندازمنطقه نرماشیربم بوده است وگاهی اوقات ازسایرمناطق کشورازجمله یزدنیزحنارابرای ساییدن به این کارخانه می آوردند.این کارخانه درسال 1382 براثرزلزله بصورت غیرفعال درآمده است.هم اکنون نیزکشت حنادربخش نرماشیر بم به حدود850هکتارمی رسدونبودیک کارخانه حناسایی دراین منطقه کشاورزان رابامشکلاتی مواجه ساخته است.